โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

เจนจิรา ศิริจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3