โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

อินทร เหลี่ยมตระกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

บุญธรรม หาญจักรแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5