โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นงนุช วงษ์ปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5