โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ลัดดาวัลย์ หาญจักรแก้ว
ครู คศ.2

ศักดิ์กรินท์ จันทร์บูร์บูณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1