โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

สายชล สมศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางอโณทัย เมล์ทาง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0857123141
อีเมล์ : ammerremer@gmail.com

ขนิษฐา อ้วนใหญ่
พนักงานจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

น้อย กัดทาง
พนักงานจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

ฤทัย วางโต
พนักงานจ้าง

คนามาส อวดห้าว
พนักงานจ้าง