โรงเรียนบ้านห้วยก้อด
หมู่ที่ 13 ถนนลำปาง-วังเหนือ บ้านทุ่งตุ้น   ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 52140
คณะผู้บริหาร

สุภาพร ทองใบ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0951340859
อีเมล์ : Banhuikotschool@gmail.com